fbpx
Cilvēku tipi

Privātuma politika

Sākums Privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

1. Kā mēs esam mainījušies kopš jaunā likuma stāšanās spēkā?

1.1.   Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt Jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus:

1.1.1.   Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

1.1.2.   Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.1.3.   Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

1.1.4.   Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.1.5.   Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);

1.1.6.   Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. Kādus personas datus par mani jūs noteikti nevācat un neapstrādājat?

2.1.   Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;

2.2.   Mēs nenosūtām nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

3. Kādus manus personas datus jūs vācat un apstrādājat?

3.1.   Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

3.2.   Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties:

3.2.1.   Kad Jūs iepērkaties mūsu sistēmā, neveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus Jūsu personas datus:

  • Vārds;
  • Uzvārds;
  • Tālruņa numurs;
  • E-pasta adrese.

4. Ar kādu mērķI jūs vācat un apstrādājat manus personas datus?

4.1.   Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2.   Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.2.1.   Kad Jūs izveidojat personīgo kontu mūsu e-veikalā, bet neko nenopērkat, Jūs jebkurā laikā atgriežoties tajā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties. Ar mērķi sniegt jums iespēju jebkurā brīdī turpināt savu iepirkšanos mēs arī vācam šos Jūsu personas datus:

  • Vārds;
  • Uzvārds;;
  • Tālruņa numurs;
  • E-pasta adrese.

5. Vai mani personas dati tiek apkopoti un apstrādāti likumīgi?

5.1.   Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:

5.1.1.   Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;

5.1.2.   Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces;

5.1.3.   Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;

5.1.4.   Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;

5.1.5.   Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

6. Vai es varu nepiekrist savu personas datu apstrādei un tomēr izmantot apmācības uzņēmumiem?

6.1.   Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu.

7. Kam tiek nodoti mani personas dati?

7.1.   Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

7.2.  Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

8. Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati?

8.1. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

9. Kā es varu piekļūt saviem personas datiem, kuri tiek apstrādāti?

9.1. Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam.

10. Jūs varat mainīt savus datus, rakstot uz email

11. Vai es varu pieprasīt izdzēst manus personas datus?

11.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

11.2.   Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:

11.2.1.  Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;

11.2.2. Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;

11.2.3. Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;

11.2.4. Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.

11.2.5. Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

11.2.6. Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt rakstot mums uz email.

12. Vai es varu ierobežot tiesības apstrādāt manus personas datus, kā to izdarīt?

12.1. Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt Jūsu personas datus. Ja ierobežosiet Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:

12.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);

12.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nepiekrītat dzēst savus datus;

12.1.3. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.

12.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz Jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar Jūsējiem).

12.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi rakstot mums.

13. Vai es varu atsaukt savu piekrišanu un kā to izdarīt?

13.1. Savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt rakstot uz mūsu email.

14. Kas ir tiesības uz datu pārnesamību? Kā varu tās izmantot?

14.1 Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorā lasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc Jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai Jūsu norādītai personai.

15. Kā es varu iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu?

15.1. Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt sūtot pieprāsījumu uz mūsu email adresi.

15.2. Savā sistēmā Jūsu identifikāciju mēs veicam pēc Jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim Jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt Jūsu pieprasījumu. 

15.3. Jūsu ērtībai pieprasījumu formas atradīsiet, piesakoties sava personīgā konta profila rediģēšanas vidē.

15.3.1. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

16. Kas ir sīkfaili?

16.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!